Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Stressz-oldas.com

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési-jelentkezési folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.stressz-oldas.com) és
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a
következő weboldalról: https://www.stressz-oldas.com/aszf/

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Schulcz Veronika e.v.
A szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Borostyánkő u. 33.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vera@stressz-oldas.com
Nyilvántartási száma: 31454572
Adószáma: 66072205-1-38
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
Telefonszáma: 70/319-10-29
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-84380/2015.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
ProfiTárhely Kft.
Címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Telefon: : +36 20 254 0866

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2018. október 25. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált
felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. JELENTKEZÉS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF,
és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és
elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A
jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival
veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó
a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,
fizetendő, bruttó árak.
4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a tanfolyam nevét, leírását.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a tanfolyam
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél
elállhat vásárlási szándékától.
4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a tanfolyam
valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés
semmis szerződésnek tekintendő.

 1. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a „Kosárba teszem” gombra kattint és megadja a személyes adatait.
5.1.1. Fizetési mód:
Biztonságos felületen, CIB Bankon keresztül. Szolgáltató bankkártya adatokat nem tárol.
Banki fizetési tájékoztató itt érhető el: https://www.stressz-oldas.com/wp-content/uploads/2022/05/fizetesi-tajekoztato.pdf
5.2. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a tanfolyamoknál vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a jelentkezést, vagy
elállhat a szerződéstől.
5.3. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.
5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a jelentkezési folyamat lezárása előtt
minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat.
5.5. Felhasználó e-mail-ben a jelentkezés elküldését követően elektronikus számlát kap, mely egyúttal a jelentkezést elfogadását, megerősítését jelenti.
Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás/számla
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.
5.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bankkártyás fizetést követően szerződés keletkezett.

 1. A JELENTKEZÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A jelentkezések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A jelentkezés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
munkanapon kerül feldolgozásra.
6.2. A jelentkezés véglegesítése a tandíj beérkezésével válik érvényessé.
6.3. Amennyiben a befizetett programon indokolt esetben (pl. vis maior) mégsem
tud részt venni a Felhasználó, a befizetett összeget átruházhatja másra, VAGY
a soron következő legközelebbi alkalommal egy ugyanolyan programon
letanulhatja. Az átruházás, vagy a befizetett összeg soron következő alkalommal való felhasználása a Felhasználó feladata és felelőssége. A befizetett összeg ezt követően tovább nem görgethető, és nem használható fel más tanfolyamra, tréningre, egyéni kezelésre.
6.4. A tandíj a Felhasználó tanfolyamon való meg nem jelenése, le nem mondása esetén nem jár vissza, és nem letanulható.
A tanfolyam kezdete előtt 48 órán belül jelzett lemondás esetén az összeg nem letanulható, és nem visszatérítendő.
Ez alól kivételt képez a vis maior esete, ez adott esetben a Szolgáltató egyéni elbírálásának tárgya.
6.5. Amennyiben a jelentkező a tanfolyam egyes részein, napjain nem tud részt venni,
tudomásul veszi, hogy külön időpont, az elmaradt alkalom/nap/óra egyéniben
történő biztosítására, pótlására nincs lehetősége.
6.6. A szervező indokolt esetben a helyszín (településen belül) és időpont változtatás jogát fenntartja.
6.7. A jelentkezési feltételek mindazokra is vonatkoznak, akik ajándékutalvánnyal
vesznek részt a tanfolyamon.
6.8. A tandíj részben vagy egészben való visszatérítése nem lehetséges.
6.9. Szervező a helyeket nem a jelentkezési, hanem a tandíj (vagy foglaló) beérkezésének
a sorrendjében biztosítja.

 1. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs
felmondási joga (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
(tanfolyamok, képzések).

 1. EGYÉNI KONZULTÁCIÓ

8.1. Az egyéni konzultációk célja: személyre szabott fejlesztési és tanulási folyamat,
az a szándék vezérli, hogy a Kliens életében és/vagy munkájában az elégedettség
és/vagy eredményesség növekedjen.
8.2. Az egyes ülések az ülés jellegétől függően kb. 50-60 percig tartanak.
8.3. A konzultációk célja a személyiség és kompetenciák fejlesztése, önismeret és nem terápia.
8.4. Schulcz Veronika kizárólag mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik, egyik általa alkalmazott módszer, eszköz sem helyettesíti az orvost, pszichológust, pszichiátert.
8.5. Időpont lemondás: a kliens az időpont lemondást/módosítást időben, legkésőbb 48 órával előbb jelzi. Amennyiben a Kliens nem jelzi a lemondást a fenti határidőn belül, úgy  Schulcz Veronika lemondási díjat számít fel (melynek mértéke a mindenkori tiszteletdíj 100%-a), amely összeg kiszámlázásra kerül. Amennyiben az Ügyfél egyáltalán nem jelzi a lemondást, a konzultáció akkor is megtörténtnek tekintendő, és a tiszteletdíj 100%-a kiszámlázásra kerül.
 Abban az esetben, ha Szolgáltató nem mondja le a megbeszélt időpontot, köteles egy ingyenes pótalkalmat biztosítani.
A kötbér felszámítás alól kivételt képez a vis maior esete, ez adott esetben a Szolgáltató egyéni elbírálásának tárgya.
8.6. Az ülésekről coaching ülésnapló készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas, a Coach-nak szigorú titoktartási kötelezettsége van. Kivételt képez, ha a Coach esettanulmányként megosztja az ülést, ebben az esetben minden olyan adatot és körülményt köteles megváltoztatni, amelyről a kliens, vagy annak „ügye” felismerhetővé válik.
8.7. Az első alkalom, az ún. akvizíciós beszélgetés 5.000 Ft-ba kerül, mely összeg levonásra kerül, amennyiben Kliens és Szolgáltató között együttműködés jön létre. (Tehát ebben az esetben az első alkalom ingyenes.)

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél útján is közölheti.
10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak.
10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
10.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal,
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok
elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
10.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-
775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em.
240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje
a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
10.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően
pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online
honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
10.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. SZERZŐI JOGOK

11.1. Miután a Stressz-oldas.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
Stressz-oldas.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
11.2. A Stressz-oldas.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklámfelületeire.
11.4. Tilos a Stressz-oldas.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a Stressz-oldas.com weboldalon vagy azok bármely része
módosítható vagy indexelhető.
11.5. A Stressz-oldas.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a
hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával
lehetséges.
11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.stressz-oldas.com/adatkezelesi-tajekoztato/

Szombathely, 2022. május 18.